Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wniosek C

I. Dane przejmującego
Dane firmy i osoby kontaktowej


Adres siedziby-


Adres korespondencyjny-


Dane reprezentantów / poręczycieli
Reprezentant / poręczyciel nr 1  


-

Reprezentant / poręczyciel nr 2


-

Reprezentant / poręczyciel nr 3


-

II. Oświadczenie klienta o przychodach-
III. Przedmiot leasingu


-IV. Zabezpieczenie prawne


Z chwilą przejęcia praw i obowiązków z Umowy leasingu z Korzystającego na Przejmującego:

 • Przejmujący zobowiązuje się do zwrotu Millennium Leasing sp. z o.o. wszelkich kosztów związanych z tym przejęciem, chyba że zobowiązanym do zwrotu tych kosztów był dotychczasowy Korzystający.
 • W przypadku, gdy dotychczasowy Korzystający nie wypełni ciążącego na Nim obowiązku zwrotu Millennium Leasing ww. kosztów, Przejmujący zobowiązuje się do zwrotu Millennium Leasing sp. z o.o. tych kosztów na pisemne wezwanie Millennium Leasing sp. z o.o.

W przypadku, gdy przedmiot leasingu ubezpieczany jest przez Korzystającego, Przejmujący zobowiązuje się dostarczyć certyfikat / polisę ubezpieczeniową uwzględniającą dokonane zmiany w terminie uzgodnionym z Finansującym.

V. Oświadczenia


 1. Wybór przedmiotu leasingu został dokonany przeze mnie / nas i nie będę / będziemy wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Millennium Leasing sp. z o.o.
 2. Przyjmuję / przyjmujemy do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku i innych wypełnionych i podpisanych przeze mnie / nas jednostronnie dokumentów nie jest jednoznaczne z ich zaakceptowaniem przez Millennium Leasing sp. z o.o. oraz że Millennium Leasing sp. z o.o. może odrzucić wniosek bez podania przyczyny.
 3. Klient oświadcza, iż nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani układowe oraz, że nie znajduje się w procesie restrukturyzacji lub windykacji w banku lub spółce leasingowej spoza Grupy Millennium lub od zakończenia procesu restrukturyzacji lub windykacji nie minęło 12 m-cy.
 4. Klient oświadcza, iż w dokumentach statutowych WYSTĘPUJĄ/NIE WYSTĘPUJĄ ograniczenia co do zaciągania zobowiązań lub do obciążania majątku firmy.
 5. Przyjmuję / przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niewywiązywania się w terminie z zobowiązań wynikających z umowy / umów leasingu mogę / możemy zostać zaliczeni do grona niesolidnych klientów Millennium Leasing sp. z o.o.
 6. Wyrażam / wyrażamy zgodę na przekazywanie niniejszego wniosku wraz z dokumentami towarzyszącymi do Banku Millennium S.A. bądź innych podmiotów zależnych lub stowarzyszonych z Bankiem Millennium S.A.
 7. Klient wyraża zgodę na porozumiewanie się i wymianę dokumentów pocztą elektroniczną oraz oświadcza, iż jest w pełni świadomy ryzyk związanych z porozumiewaniem się za pomocą poczty elektronicznej i nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Millennium Leasing sp. z o.o.
 8. Klient upoważnia Bank Millennium S.A.(Bank) do przekazywania Millennium Leasing sp.z o.o. na ich wniosek informacji dotyczących posiadanego/nych przez Klienta rachunku/ów w Banku, nadanego przez Bank ratingu, zajęć komorniczych wierzytelności z tytułu umowy/ów rachunku bankowego, obrotów realizowanych na rachunku/ach w Banku.
 9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Bank Millennium S.A. jego danych osobowych. Informacje zawarte w niniejszym wniosku i dołączonych do niego dokumentach mogą zostać wykorzystane do zawarcia innych umów z podmiotami grupy Banku Millennium S.A. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przekazanych przez niego danych do przesyłania materiałów reklamowych Millennium Leasing sp. z o.o., Banku oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Bankiem.
 10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez Finansującego, Bank Millennium S.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone z Bankiem Millennium S.A oraz na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych przez aplikacje mobilne, sms, pocztę elektroniczną, czat oraz każdy inny kanał elektroniczny lub środek umożliwiający przesyłanie wiadomości na odległość pomiędzy komputerami lub innymi urządzeniami elektronicznymi. Klient wyraża zgodę na używanie telefonu oraz innych telekomunikacjach urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących w celu przekazywania komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
 11. Klient wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej przed zawarciem umowy leasingu lub w trakcie jej trwania przez pracowników Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Bank Millennium S.A. lub wskazane osoby trzecie.
 12. Klient oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane i informacje są zgodne z prawdą a złożone dokumenty w związku z przejęciem umowy leasingu są oryginalne lub zgodne z oryginałem i aktualne, a także wyraża zgodę na weryfikację przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone z Bankiem Millennium S.A. danych i informacji oraz przekazanych lub złożonych dokumentów. Klient w szczególności oświadcza, że dane w odpisie z KRS/zaświadczeniu o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gosp. / zaświadczeniu o wpisie w CEIDG (w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG), złożonym w Millennium Leasing sp. z o.o. lub w Banku Millennium S.A. i przekazane Millennium Leasing sp. z o.o. na podstawie pkt. 9. powyżej, są aktualne.
 13. Klient oświadcza, iż jest przedsiębiorcą uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz, że JEST/NIE JEST podatnikiem podatku VAT oraz, że posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia jej działalności.
 14. Klient oświadcza, iż przy składaniu niniejszego wniosku został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych zawartych w bazie danych Millennium Leasing sp. z o.o., jak również do ich sprostowania i aktualizacji.
 15. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie oświadczenia i zgody objęte niniejszym wnioskiem pozostają ważne i skuteczne wobec następców prawnych Millennium Leasing sp. z o.o., Banku Millennium S.A. oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Bankiem.
 16. Klient oświadcza, że ZALEGA/NIE ZALEGA z należnościami wobec Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz, że nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne.

VI. Podpis przejmującego


...