Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Niezalogowany

Wniosek P

I. Dane poręczyciela
Dane firmy i osoby kontaktowej
Adres siedziby-


Adres korespondencyjny-


Dane reprezentatnów poręczyciela
Reprezentant poręczyciela nr 1  


-

Reprezentant poręczyciela nr 2


-

Reprezentant poręczyciela nr 3


-

Reprezentant poręczyciela nr 4


-

Reprezentant poręczyciela nr 5


-

Reprezentant poręczyciela nr 6


-

II. Oświadczenie poręczyciela o przychodach-
III. Oświadczenia poręczyciela
  1. Poręczyciel oświadcza, iż nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani układowe oraz, że nie znajduje się w procesie restrukturyzacji lub windykacji w banku lub spółce leasingowej spoza Grupy Millennium lub od zakończenia procesu restrukturyzacji lub windykacji nie minęło 12 m-cy.
  2. Poręczyciel wyraża zgodę na porozumiewanie się i wymianę dokumentów pocztą elektroniczną oraz oświadcza, iż jest w pełni świadomy ryzyk związanych z porozumiewaniem się za pomocą poczty elektronicznej i nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Millennium Leasing sp. z o.o.
  3. Poręczyciel upoważnia Bank Millennium S.A.(Bank) do przekazywania Millennium Leasing sp.z o.o. na ich wniosek informacji dotyczących posiadanego/nych przez Poręczyciela rachunku/ów w Banku, nadanego przez Bank ratingu, zajęć komorniczych wierzytelności z tytułu umowy/ów rachunku bankowego, obrotów realizowanych na rachunku/ach w Banku.
  4. Poręczyciel wyraża zgodę na przetwarzanie przez Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Bank Millennium S.A. jego danych osobowych. Informacje zawarte w niniejszym wniosku i dołączonych do niego dokumentach mogą zostać wykorzystane do zawarcia innych umów z podmiotami grupy Banku Millennium S.A. Poręczyciel ponadto wyraża zgodę na przekazywanie przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone z Bankiem, dostarczonych przez niego danych i informacji, jak również na przekazywanie tych dokumentów i danych między ww. podmiotami. Poręczyciel wyraża zgodę na wykorzystywanie przekazanych przez niego danych do przesyłania materiałów reklamowych Millennium Leasing sp. z o.o, Banku Millennium S.A. oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Bankiem Millennium S.A.
  5. Poręczyciel wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej przed zawarciem umowy leasingu lub w trakcie jej trwania przez pracowników Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Bank Millennium S.A. lub wskazane osoby trzecie.
  6. Poręczyciel oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane i informacje są zgodne z prawdą a złożone dokumenty w związku z zawarciem umowy leasingu są oryginalne lub zgodne z oryginałem i aktualne, a także wyraża zgodę na weryfikację przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone z Bankiem Millennium S.A. danych i informacji oraz przekazanych lub złożonych dokumentów.
  7. Poręczyciel oświadcza, iż przy składaniu niniejszego wniosku został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych zawartych w bazie danych Millennium Leasing sp. z o.o., jak również do ich sprostowania i aktualizacji.
  8. Przyjmuję / przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z poręczenia umowy / umów leasingu mogę / możemy zostać zaliczeni do grona niesolidnych klientów Millennium Leasing sp. z o.o.
  9. Poręczyciel przyjmuje do wiadomości, że wszelkie oświadczenia i zgody objęte niniejszym wnioskiem pozostają ważne i skuteczne wobec następców prawnych Millennium Leasing sp. z o.o., Banku Millennium S.A. oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Bankiem.
  10. Poręczyciel oświadcza, że ZALEGA/NIE ZALEGA z należnościami wobec Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz, że nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne.

IV. Podpis poręczyciela


...