Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Niezalogowany

Wniosek R

I. Klient / korzystającyII. Wnioskowane warunki restrukturyzacji

 od   do   o   % od   do 

 od   do 


III. Podjęte i planowane działania restrukturyzacyjneIV. Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczenie o braku / stanie zaległości wobec innych instytucji finansowych

Finansujący nr 1  Finansujący nr 2Finansujący nr 3Finansujący nr 4Finansujący nr 5Pozostałe oświadczenia


  1. Przyjmuję / przyjmujemy do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku i innych wypełnionych i podpisanych przeze mnie / nas jednostronnie dokumentów nie jest jednoznaczne z ich zaakceptowaniem przez Millennium Leasing sp. z o.o. oraz że Millennium Leasing sp. z o.o. może odrzucić wniosek bez podania przyczyny. Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że do czasu podpisania aneksu do łączącej / ych mnie / nas z Millennium Leasing sp. z o.o. postanowień umowy / umów leasingu przez obie strony, dotychczasowe warunki umowy / umów leasingu pozostają niezmienione. Millennium Leasing sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przystąpienia do zawarcia aneksu i złożenia pod tym dokumentem podpisów bez podania przyczyny.
  2. Klient oświadcza, iż w dokumentach statutowych WYSTĘPUJĄ / NIE WYSTĘPUJĄ ograniczenia co do zaciągania zobowiązań lub do obciążania majątku firmy.
  3. Klient wyraża zgodę na porozumiewanie się i wymianę dokumentów pocztą elektroniczną oraz oświadcza, iż jest w pełni świadomy ryzyk związanych z porozumiewaniem się za pomocą poczty elektronicznej i nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Millennium Leasing sp. z o.o.
  4. Klient upoważnia Bank Millennium S.A.(Bank) do przekazywania Millennium Leasing sp.z o.o. na ich wniosek informacji dotyczących posiadanego/nych przez Klienta rachunku/ów w Banku, nadanego przez Bank ratingu, zajęć komorniczych wierzytelności z tytułu umowy/ów rachunku bankowego, obrotów realizowanych na rachunku/ach w Banku.
  5. Klient oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane i informacje są zgodne z prawdą a złożone dokumenty w związku z zawarciem umowy leasingu są oryginalne lub zgodne z oryginałem i aktualne, a także wyraża zgodę na weryfikację przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone z Bankiem Millennium S.A. danych i informacji oraz przekazanych lub złożonych dokumentów.
  6. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie oświadczenia i zgody objęte niniejszym wnioskiem pozostają ważne i skuteczne wobec następców prawnych Millennium Leasing sp. z o.o., Banku Millennium S.A. oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Bankiem.
V. podpis wnioskodawcy


...